రేణుకాస్తోత్రం (శ్రీవినాయకశాస్త్రి కృతం) Renuka stotram in Telugu lyrics

రేణుకాస్తోత్రం (శ్రీవినాయకశాస్త్రి కృతం)

రేణుకాస్తోత్రం (శ్రీవినాయకశాస్త్రి కృతం), Renuka stotram in Telugu lyrics, రేణుకా స్తోత్రం, రేణుకా స్తోత్రాలు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్, రేణుకా ఎల్లమ్మ స్తోత్రం, రేణుకా దేవి స్తోత్రం, రేణుకా మాత స్తోత్రం renuka stotram, renuka stotram telugu, renuka stotram telugu PDF download, renuka stotram in Telugu, renuka mata stotram, renuka Devi stotram, renuka yellamma stotram,Yellamma suprabhatam telugu, Renuka ashtottara shatanamavali, Renuka yellamma Stotram in Telugu PDF,Renuka yellamma Stotram In Kannada


శ్రీగణేశాయ నమః 


త్వదీయపదరేణుకే శిరసి మామకే రేణుకే 

నిధాయ వరదం కరం ననుదరం మమాఽనీనశః 

స్వవత్సలతయాఽనుదోర్నయనలాలనచ్ఛద్మనా 

ప్రమోదభర-దృగ్ఝర-స్తుతమదశ్రుభిర్ధావయే (1)


ప్రణమ్య సుషమామిషద్ దృగ్నిమేషశీర్సోల్లసత్-

కిరీటకులసంకులం పరిమలాఽలమంఘ్ర్యుత్పలం 

మనోలిరయముమదః సపది తేఽనుజిఘ్రన్మనాక్

తదన్యసుమనస్సు కిం వ్రజతి నాధునా తత్స్మరన్ (2)


భజంతు విషయాన్ సజూర్విషయిణో విషాణీవతే 

రసారసికమౌలినా మమ మనోఽలినాన్యక్కృతాః 

శ్రుతం తదవలోకితం భవతు తత్స్పృశన్ జిఘ్రతా

రసాలపదపంకజం జనని తే సదా స్వాద్యతాం (3)


విజిత్య హృదుపస్థితో ముహురుపస్థితానందకం 

విశుద్ధిముపసంహరన్  విరమతాభవద్భక్తిషు 

గిరా భజతు నామ తే కరఘృతార్చనోపస్కరం

ప్రయాతు తవ మందిరం విసృజతు త్వదన్యాదరం (4)


ముమోచ కిల మాం ప్రసూః రథవిదగ్రణీరగ్రజా 

పితాఽపి దయితోఽగ్రజః పర ఇహాశ్రయో యస్య మే 

శ్రయేఽహమధునేహకం   వ్రజిన (బ్రజిన) పుఙ్జవాక్యాహతః 

ప్రయామి దిశమంబికే నిదిశ కాందిశికోఽద్యకాం (5)


యథాయథమనుష్ఠితాః స్తుతికథాః కథంచిన్నమతే 

స్మరామి చ కృతం న తే తేఽర్చనమకించనః కించనః 

తపోమనుజపోఽప్యుపోషణకారి న త్వత్కృతే-

ఽపరాద్ధమముమంబికే ! వద కిముద్ధరిష్యస్యతః (6)


విధిర్హరిహరాదయో యదవధీరితా నాంతికే 

పురందరపురోగమా న పుర  ఆసితుం శక్నుయుః 

నిగృహ్య కృపయాఽమికే ! గుణగణైః స్వకీయైర్దృఢం

బధాన న యథా పునః శ్రయతి హృత్పశుః శోచ్యతాం (7)


అగాధ వదపారద్రుమ-మదాదియదో యుతా 

వివేకముఖమత్సఖాఽప్యుదధివీచిమగ్నాః పరం 

నిధాయ చరణౌ పురో నియమయాఽఽశు తృష్ణా నదీ 

వినశ్యతి యథాఽమ్బికే! న పరమార్థ-మార్గో మమ (8)


స్తవీమి జమదగ్నిసద్గృహిణి నామ పృథ్వీగతాం 

గృణన్ పరశురామ-సజ్జనని  ! జల్పితాప్తర్థయే 

తదంబ  ! కౄపయాఽఽప్స్యతేఽద్య వయసో న పంచాశతాః 

మయాపద్ధతి కోఽపి చేత్సఫలమాప్నుయాత్తాదృశం (9)


ఇతి శ్రీమత్పూజ్యపాదవినాయకశాస్త్రి విరచితం

                    శ్రీరేణుకాస్తోత్రం సంపూర్ణంPosted by VIJAYA

Post a Comment

0 Comments