శ్రీరేణుకా అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం renuka asthottara satanama stotram in Telugu language

శ్రీరేణుకా అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం 

శ్రీరేణుకా అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం renuka asthottara satanama stotram in Telugu language, రేణుకా స్తోత్రం, రేణుకా స్తోత్రాలు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్, రేణుకా ఎల్లమ్మ స్తోత్రం, రేణుకా దేవి స్తోత్రం, రేణుకా మాత స్తోత్రం renuka stotram, renuka stotram telugu, renuka stotram telugu PDF download, renuka stotram in Telugu, renuka mata stotram, renuka Devi stotram, renuka yellamma stotram,Yellamma suprabhatam telugu, Renuka ashtottara shatanamavali, Renuka yellamma Stotram in Telugu PDF,Renuka yellamma Stotram In Kannada             శ్రీ గణేశాయ నమః 


 శ్రీ భగవత్యై రేణుకాజగదంబాయై నమోనమః 


ఓం అస్య శ్రీ రేణుకా దేవ్యష్టోత్తరశత నామావలిస్తోత్రమహామంత్రస్య

శాండిల్య మహర్షిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీజగదంబా రేణుకా దేవతా

ఓం బీజం నమః శక్తిః   ఓం మహాదేవీతి కీలకం

శ్రీ జగదంబా రేణుకా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థం

సర్వం పాపక్షయ ద్వారా శ్రీజగదంబారేణుకాప్రీత్యర్థం

సర్వాభీష్ట ఫల ప్రాప్త్యర్థం చ జపే వినియోగః 


        అథ కరన్యాసః 


ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః     అంగుష్ఠాభ్యాం నమః 

ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః     తర్జనీభ్యాం నమః 

ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః    మధ్యమాభ్యాం నమః 

ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః          అనామికాభ్యాం నమః 

ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః      కనిష్ఠికాభ్యాం నమః 

ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః     కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః 


        అథ షడంగన్యాసః 


ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః           హృదయాయ నమః 

ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః           శిరసే స్వాహా 

ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః  శిఖాయై వషట్ 

ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః         కవచాయ హుం 

ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః        నేత్రత్రయాయ వౌషట్ 

ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః           అస్త్రాయ ఫట్ 


        అథ దేహన్యాసః 


ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః           శిరసే స్వాహా 

ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః           ముఖే 

ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః  హృదయే 

ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః         గుహ్యే 

ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః        పాదయోః 

ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః           సర్వాంగే 


       ఓం భూర్భువః స్వః ఇతి దిగ్బంధః 


                 ధ్యానం 


 ధ్యాయేన్నిత్యమపూర్వవేశలలితాం కందర్ప లావణ్యదాం

 దేవీం దేవగణైరుపాస్యచరణాం కారుణ్యరత్నాకరాం 

 లీలావిగ్రహణీం విరాజితభుజాం సచ్చంద్రహాసాదిభిర్-

 భక్తానందవిధాయినీం ప్రముదితాం నిత్యోత్సవాం  రేణుకాం 

                 

   జగదంబా జగద్వంద్యా మహాశక్తిర్మహేశ్వరీ 

   మహాదేవీ మహాకాలీ మహాలక్ష్మీః సరస్వతీ (1)


   మహావీరా మహారాత్రిః కాలరాత్రిశ్చ కాలికా 

   సిద్ధవిద్యా రామమాతా శివా శాంతా ఋషిప్రియా (2)


   నారాయణీ జగన్మాతా జగద్బీజా జగత్ప్రభా 

   చంద్రికా చంద్రచూడా చ చంద్రాయుధధరాశుభా (3)


   భ్రమరాంబా తథానందా రేణుకా మృత్యునాశినీ 

   దుర్గమా దుర్లభా గౌరీ దుర్గా భర్గకుటుంబినీ (4)


   కాత్యాయనీ మహామాతా రుద్రాణీ చాంబికా సతీ 

   కల్పవృక్షా కామధేనుః చింతామణిరూపధారిణీ (5)


   సిద్ధాచలవాసినీ చ సిద్ధవృందసుశోభినీ 

   జ్వాలాముఖీ జ్వలత్కాంతా జ్వాలాప్రజ్వలరూపిణీ (6)


   అజా పినాకినీ భద్రా విజయా విజయోత్సవా 

   కుష్ఠరోగహరా దీప్తా దుష్టాసురగర్వమర్దినీ (7)


   సిద్ధిదా బుద్ధిదా శుద్ధా నిత్యానిత్యతపఃప్రియా 

   నిరాధారా నిరాకారా నిర్మాయా చ శుభప్రదా (8)


   అపర్ణా చాన్నపూర్ణా చ పూర్ణచంద్రనిభాననా 

   కృపాకరా ఖడ్గహస్తా  ఛిన్నహస్తా చిదంబరా (9)


   చాముండీ చండికానంతా రత్నాభరణభూషితా 

   విశాలాక్షీ చ కామాక్షీ మీనాక్షీ మోక్షదాయినీ (10)


   సావిత్రీ చైవ సౌమిత్రీ సుధా సద్భక్తరక్షిణీ 

   శాంతిశ్చ శాంత్యతీతా చ శాంతాతీతతరా తథా (11)


   జమదగ్నితమోహంత్రీ ధర్మార్థకామమోక్షదా 

   కామదా కామజననీ మాతృకా సూర్యకాంతినీ (12)


   మంత్రసిద్ధిర్మహాతేజా మాతృమండలవల్లభా 

   లోకప్రియా రేణుతనయా భవానీ రౌద్రరూపిణీ (13)


   తుష్టిదా పుష్టిదా చైవ శాంభవీ సర్వమంగలా 

   ఏతదష్టోత్తరశత నామస్తోత్రం పఠేత్ సదా (14)


   సర్వం సంపత్కరం దివ్యం సర్వాభీష్టఫలప్రదం 

   అష్టసిద్ధియుతం చైవ సర్వపాపనివారణం (15)


       దిగ్బంధన శాంతిమంత్రాః 

   ఇంద్రాది దిగ్పాలకాః స్వస్థస్థానేషు స్థిరీ భవంతు 


           ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ఇతి శ్రీ శాండిల్యమహర్షి విరచిత 

శ్రీరేణుకాదేవ్యష్టోత్తరశతనామావలిః సంపూర్ణం 


Posted by RAMYA

Post a Comment

0 Comments