నరసింహ శతకం narasimha satakam padyalu telugu

  నరసింహ శతకం

నరసింహ శతకం narasimha satakam padyalu telugu


సీ. శ్రీ మనోహర! సురార్చిత సింధుగంభీర! - భక్తవత్సల! కోటిభానుతేజ!

కంజనేత్ర! హిరణ్యకశ్యపాంతక! శూర! - సాధురక్షణ! శంఖచక్ర హస్త!

ప్రహ్లాద వరద! పాపధ్వంస! సర్వేశ! - క్షీరసాగరశయన! కృష్ణవర్ణ!

పక్షివాహన! నీలభ్రమరకుంతలజాల! - పల్లవారుణపాదపద్మయుగళ  

తే. చారుశ్రీచందనాగరుచర్చితాంగ! - కుందకుట్మలదంత! వైకుంఠధామ!

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 1


సీ. పద్మలోచన! సీసపద్యముల్‌ నీమీఁదఁ - జెప్పఁ బూనితినయ్య!చిత్తగింపు

గణ యతి ప్రాస లక్షణముఁ జూడఁగలేదు - పంచకావ్య శ్లోకపఠన లేదు

అమరకాండత్రయంబరసి చూడఁగలేదు - శాస్త్రీయ గ్రంథముల్‌ చదువలేదు

నీ కటాక్షంబుననే రచించెదఁ గాని - ప్రజ్ఞ నాయది గాదు ప్రస్తుతింపఁ  

తే. దప్పుగలిగిన సద్భక్తి తక్కువౌనె - చెఱకునకు వంకపోయిన చెడునె తీపు?

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 2


సీ. నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రముచేత - దురితజాలములెల్ల ద్రోలవచ్చు

నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రముచేత - బలువైన రోగముల్‌ బాపవచ్చు

నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రముచేత - రిపు సంఘముల సంహరింపవచ్చు

నరసింహ! నీ దివ్యనామమంత్రముచేత - దండహస్తుని బంట్లఁదఱుమవచ్చు  

తే. భళిర నేనీ మహామంత్రబలముచేత - దివ్యవైకుంఠ పదవి సాధింపవచ్చు

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 3


సీ. ఆదినారాయణా! యనుచు నాలుకతోడఁ - బలుక నేర్చినవారి పాదములకు

సాష్టాంగముగ నమస్కార మర్పణఁ జేసి - ప్రస్తుతించెదనయ్య బహువిధముల

ధరణిలో నరులెంత దండివారైనను - నిన్నుఁ గాననివారి నే స్మరింప

మేము శ్రేష్ఠులమంచు మిడుకుచుండెడివారి - చెంతఁ జేరఁగఁబోను శేషశయన!  

తే. పరమ సాత్త్వికులైన నీ భక్తవరుల - దాసులకు దాసుఁడను జుమీ ధాత్రిలోన

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 4


సీ. ఐశ్వర్యములకు నిన్ననుసరింపఁగలేదు - ద్రవ్య మిమ్మని వెంటఁ దగులలేదు

కనక మిమ్మని చాలఁ గష్టపెట్టఁగలేదు - పల్ల కిమ్మని నోటఁ బలుకలేదు

సొమ్ము లిమ్మని నిన్నునమ్మి కొల్వఁగలేదు - భూము లిమ్మని పేరు పొగడలేదు

బలము లిమ్మని నిన్ను బ్రతిమాలఁగాలేదు - పసుల నిమ్మని పట్టుపట్టలేదు  

తే. నేను గోరిన దొక్కటే నీలవర్ణ - చయ్యనను మోక్షమిచ్చినఁ జాలు నాకు

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 5


సీ. మందుఁడనని నన్ను నిందఁ జేసిననేమి? - నా దీనతను జూచి నవ్వనేమి?

దూరభావములేక తూలనాడిన నేమి? - ప్రీతిసేయక వంకఁ బెట్టనేమి?

కక్కసంబులు పల్కి వెక్కిరించిన నేమి? - తీవ్రకోపముచేతఁ దిట్టనేమి?

హెచ్చుమాటల చేత నెమ్మెలాడిన నేమి? - చేరి దాపట గేలిచేయనేమి?  

తే. కల్ప వృక్షమువలె నీవు గల్గనింకఁ - బ్రజల లక్ష్యంబు నాకేల?పద్మనాభ

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 6


సీ. చిత్తశుద్ధిగ నీకుసేవఁజేసెదఁ గాని - పుడమిలో జనుల మెప్పులకుఁ గాదు

జన్మపావనతకై స్మరణఁజేసెదఁ గాని - సరివారిలోఁ బ్రతిష్ఠలకుఁ గాదు

ముక్తికోసము నేనుమ్రొక్కి వేఁడెదఁ గాని - దండి భాగ్యము నిమిత్తంబుఁ గాదు

నిన్నుఁ బొగడఁగ విద్యనేర్చితినే కాని - కుక్షినిండెడి కూటికొఱకుఁ గాదు  

తే. పారమార్థికమునకు నేఁ బాటుపడితిఁ - గీర్తికి నపేక్షపడలేదు కృష్ణవర్ణ!

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 7


సీ. శ్రవణ రంధ్రముల నీసత్కథల్‌ పొగడంగ - లేశ మానందంబు లేనివాఁడు

పుణ్యవంతులు నిన్నుఁబూజసేయఁగఁ జూచి - భావమం దుత్సాహపడనివాఁడు

భక్తవర్యులు నీ ప్రభావముల్‌ పొగడంగఁ - దత్పరత్వములేక తలఁగువాఁడు

తనచిత్తమందు నీ ధ్యానమెన్నఁడు లేక - కాలమంతయు వృథాగడుపువాఁడు  

తే. వసుధలోనెల్ల వ్యర్థుండువాఁడె యగును - మఱియుఁ జెడుఁగాక యెప్పుడు మమతనొంది

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 8


సీ. గౌతమీస్నానానఁ గడతేఱుద మఁటన్న - మొనసి చన్నీళ్లలో మునుఁగలేను

తీర్థయాత్రలచేఁ గృతార్థుఁ డౌద మఁటన్న - బడలి నేమంబు లే నడుపలేను

దాన ధర్మముల సద్గతిని జెందుదమన్న - ఘనముగా నా యొద్ద ధనము లేదు

తపమాచరించి సార్థకత నొందుదమన్న - నిమిషమైన మనస్సు నిలుపలేను  

తే. కష్టములకోర్వ నాచేతఁగాదు నిన్ను - స్మరణ చేసెద నా యథాశక్తి కొలఁది

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 9


సీ. అర్థివాండ్రకునీక హానిఁ జేయుటకంటెఁ - దెంపుతో వసనాభిఁ దినుట మేలు

ఆఁడుబిడ్డల సొమ్ములపహరించుటకంటె - బండఁ గట్టుక నూతఁ బడుట మేలు

పరులకాంతలఁ బట్టి బల్మిఁ గూడుటకంటె - బడబాగ్ని కీలలఁ బడుట మేలు

బ్రతుకఁ జాలక దొంగపనులు చేయుటకంటెఁ - గొంగుతో ముష్టెత్తుకొనుట మేలు  

తే. జలజదళనేత్ర నీ భక్తజనులతోడి - జగడమాడెడు పనికంటెఁ జావు మేలు

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 10


సీ. గార్దభంబునకేల కస్తూరి తిలకంబు? - మర్కటంబునకేల మలయజంబు?
శార్దూలమునకేల శర్కరాపూపంబు? - సూకరంబునకేల చూతఫలము?
మార్జాలమునకేల మల్లెపువ్వులబంతి? - గుడ్లగూబకునేల కుండలములు?
మహిషానికేల నిర్మలమైన వస్త్రముల్‌? - బకసంతతికినేల పంజరంబు?  
తే. ద్రోహచింతనఁ జేసెడు దుర్జనులకు - మధురమైన నీ నామమంత్రమేల?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 11

సీ. పసరంబు పంజైనఁ బసులకాపరి తప్పు - ప్రజలు దుర్జనులైన ప్రభుని తప్పు
భార్య గయ్యాళైనఁ బ్రాణనాథుని తప్పు - తనయుఁడు దుష్టైన తండ్రి తప్పు
సైన్యంబు చెదరిన సైన్యనాథుని తప్పు - కూఁతురు చెడుగైన మాత తప్పు
అశ్వంబు చెడుగైన నారోహకుని తప్పు - దంతి దుష్టైన మామంతు తప్పు  
తే. ఇట్టి తప్పు లెరుంగక యిచ్చవచ్చి - నటుల మెలఁగుదు రిప్పుడీ యవని జనులు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 12

సీ. కోతికి జలతారుకుళ్లాయి యేటికి? - విరజాజి పూదండ విధవ కేల?
ముక్కిడితొత్తుకు ముత్తెంపు నత్తేల? - నద్ద మేమిటికి జాత్యంధునకును?
మాచకమ్మకు నేల మౌక్తికహారముల్‌? - క్రూరచిత్తునకు సద్గోష్ఠు లేల?
ఱంకుఁబోతుకు నేల బింకంపు నిష్ఠలు? - వావి యేటికి దుష్టవర్తనునకు?  
తే. మాట నిలుకడ సుంకరిమోటు కేల? - చెవిటివానికి సత్కథాశ్రవణ మేల?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 13

సీ. మాన్యంబులీయ సమర్థుఁ డొక్కఁడు లేఁడు - మాన్యముల్‌ చెఱుప సమర్థులంత
యెండిన యూళ్ల గోఁడెఱిఁగింపఁ డెవ్వఁడుఁ - బండిన యూళ్లకుఁ బ్రభువులంత
యితఁడు పేద యటంచు నెఱిఁగింపఁ డెవ్వఁడు - కలవారి సిరు లెన్నఁగలరు చాలఁ
దనయాలి చేష్టల తప్పెన్నఁ డెవ్వఁడు - బెఱకాంత ఱంకెన్నఁ బెద్దలంత  
తే. యిట్టి దుష్టుల కధికారమిచ్చినట్టి - ప్రభువు తప్పులటంచును బలుకవలెను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 14

సీ. తల్లిగర్భము నుండి ధనము తేఁ డెవ్వఁడు - వెళ్లిపోయెడినాఁడు వెంటరాదు
లక్షాధికారైన లవణ మన్నమె కాని - మెఱుఁగు బంగారంబు మ్రింగఁబోఁడు
విత్త మార్జనఁ జేసి విఱ్ఱవీఁగుటె కాని - కూడఁబెట్టిన సొమ్ము తోడరాదు
పొందుగా మఱుఁగైన భూమిలోపలఁ బెట్టి - దానధర్మము లేక దాఁచి దాఁచి  
తే. తుదకు దొంగల కిత్తురో దొరల కవునో - తేనె జుంటీఁగ లియ్యవా తెరువరులకు?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 15

సీ. లోకమం దెవఁడైన లోభి మానవుఁ డున్న - భిక్ష మర్థికిఁ జేతఁ బెట్టలేఁడు
తాను బెట్టకయున్న తగవు పుట్టదుగాని - యొరులు పెట్టఁగఁ జూచి యోర్వలేఁడు
దాత దగ్గఱఁ జేరి తన ముల్లె చెడినట్లు - జిహ్వతోఁ జాడీలు చెప్పుచుండు
ఫలము విఘ్నంబైన బలు సంతసమునందు - మేలు కల్గినఁ జాల మిడుకుచుండు  
తే. శ్రీరమానాథ! యిటువంటిక్రూరునకును - భిక్షకుల శత్రువని పేరు పెట్టవచ్చు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 16

సీ. తనువులోఁ బ్రాణముల్‌ తర్లిపొయ్యెడి వేళ - నీ స్వరూపమును ధ్యానించునతఁడు
నిమిషమాత్రములోన నిన్నుఁ జేరును గాని - యమునిచేతికిఁ జిక్కి శ్రమలఁ బడఁడు
పరమసంతోషాన భజనఁ జేసెడివారి - పుణ్య మేమనవచ్చు భోగిశయన
మోక్షము నీ దాసముఖ్యుల కగుఁ గాని - నరక మెక్కడిదయ్య నళిననేత్ర  
తే. కమలనాభ నీ మహిమలు గానలేని - తుచ్ఛులకు ముక్తి దొరకుట దుర్లభంబు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 17

సీ. నీలమేఘశ్యామ! నీవె తండ్రివి మాకు - కమలవాసిని మమ్ముఁగన్న తల్లి
నీ భక్త వరులంత నిజమైన బాంధవుల్‌ - నీ కటాక్షము మా కనేక ధనము
నీ కీర్తనలు మాకు లోక ప్రపంచంబు - నీ సహాయము మాకు నిత్యసుఖము
నీ మంత్రమే మాకు నిష్కళంకపు విద్య - నీ పద ధ్యానంబు నిత్యజపము  
తే. తోయజాతాక్ష! నీ పాదతులసిదళము - రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 18

సీ. బ్రతికినన్నాళ్లు నీభజన తప్పను గాని - మరణకాలమునందు మఱతునేమొ
యావేళ యమదూతలాగ్రహంబున వచ్చి - ప్రాణముల్‌ పెకలించి పట్టునపుడు
కఫ వాత పైత్యముల్‌ గప్పఁగా భ్రమచేతఁ - గంప ముద్భవమంది కష్టపడుచు
నా జిహ్వతో నిన్ను నారాయణా యంచుఁ - బిలుతునో శ్రమచేతఁ బిలువలేనో  
తే. నాఁటి కిప్పుడె చేతు నీనామ భజన - తలఁచెదను జెవి నిడవయ్య! ధైర్యముగను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 19

సీ. పాంచభౌతికము దుర్బలమైన కాయం బి - దెప్పుడో విడుచుట యెఱుకలేదు
శతవర్షములదాఁక మితముఁ జెప్పిరి గాని - నమ్మరాదా మాట నెమ్మనమున
బాల్యమందో మంచిప్రాయమందో లేక - ముదిమియందో లేక ముసలియందో
యూరనో యడవినో యుదకమధ్యముననో - యెప్పుడో విడుచుట యే క్షణంబొ  
తే. మరణమే నిశ్చయము బుద్ధిమంతుఁడైన - దేహమున్నంతలో మిమ్ముఁదెలియవలయు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 20

సీ. తల్లిదండ్రులు భార్య తనయు లాప్తులు బావ - మఱఁదు లన్నలు మేనమామ గారు
ఘనముగా బంధువుల్‌ గల్గినప్పటికైనఁ - దాను దర్లఁగ వెంటఁదగిలి రారు
యముని దూతలు ప్రాణమపహరించుక పోఁగ - మమతతోఁ బోరాడి మాన్పలేరు
బలగ మందఱు దుఃఖపడుట మాత్రమె కాని - యించుక యాయుష్యమియ్యలేరు  
తే. చుట్టముల మీఁది భ్రమదీసి చూరఁ జెక్కి - సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్థకంబు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 21

సీ. ఇభరాజవరద! నిన్నెంతఁ బిల్చినఁగాని - మాఱు పల్కవదేమి మౌనితనమొ?
మునిజనార్చిత! నిన్నుమ్రొక్కి వేఁడినఁగాని - కనులఁ బడవదేమి గడుసుఁదనమొ?
చాల దైన్యమునొంది చాటు జొచ్చినఁగాని - భాగ్య మియ్యవదేమి ప్రౌఢతనమొ?
స్థిరముగా నీ పాదసేవఁ జేసెద నన్న - దొరకఁ జాలవదేమి ధూర్తతనమొ?  
తే. మోక్షదాయక! యిటువంటి మూర్ఖజనుని - కష్టపెట్టిన నీకేమి కడుపునిండు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 22

సీ. నీమీఁది కీర్తనల్‌ నిత్యగానముఁ జేసి - రమ్యమొందింప నారదుఁడఁగాను
సావధానముగ నీచరణ పంకజ సేవ - సలిపి మెప్పింపంగ శబరిఁగాను
బాల్యమప్పటి నుండి భక్తి నీయందునఁ - గలుగను బ్రహ్లాదఘనుఁడఁగాను
ఘనముగా నీమీఁద గ్రంథముల్‌ గల్పించి - వినుతిసేయను వ్యాసమునినిగాను  
తే. సాధుఁడను మూర్ఖమతి మనుష్యాధముఁడను - హీనుఁడను జుమ్మి నీవు నన్నేలుకొనుము
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 23

సీ. అతిశయంబుగఁ గల్లలాడనేర్చితిఁగాని - పాటిగా సత్యముల్‌ పలుకనేర
సత్కార్య విఘ్నముల్‌ సలుప నేర్చితిఁగాని - యిష్ట మొందఁగ నిర్వహింపనేర
నొకరి సొమ్ముకు దోసిలొగ్గ నేర్చితిఁగాని - చెలువుగా ధర్మంబు సేయనేర
ధనము లియ్యంగ వద్దనఁగ నేర్చితిఁ గాని - శీఘ్ర మిచ్చెడునట్లు చెప్పనేరఁ  
తే. బంకజాతాక్ష! నే నతిపాతకుఁడను - దప్పులన్నియు క్షమియింపఁ దండ్రి వీవె!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 24

సీ. ఉర్విలో నాయుష్యమున్న పర్యంతంబు - మాయ సంసారంబు మఱగి నరుఁడు
సకల పాపములైన సంగ్రహించును గాని - నిన్నుఁ జేరెడి యుక్తినేర్వలేఁడు
తుదకుఁ గాలునియొద్ద దూత లిద్దఱు వచ్చి - గుంజుక చనివారు గ్రుద్దుచుండ
హింస కోర్వఁగలేక యేడ్చి గంతులువేసి - దిక్కు లేదని నాల్గుదిశలు చూడఁ  
తే. దన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడేడి - ముందు నీ దాసుఁడైయున్న ముక్తి గలుగు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 25

సీ. అధిక విద్యావంతులప్రయోజకులైరి - పూర్ణశుంఠలు సభాపూజ్యులైరి
సత్యవంతులమాట జనవిరోధంబాయె - వదరుఁబోతులమాట వాసికెక్కె
ధర్మవాదనపరుల్‌ దారిద్ర్యమొందిరి - పరమలోభులు ధనప్రాప్తులైరి
పుణ్యవంతులు రోగభూత పీడితులైరి - దుష్టమానవులు వర్ధిష్ణులైరి  
తే. పక్షివాహన! మావంటిభిక్షుకులకు - శక్తిలేదాయె నిఁక నీవెచాటు మాకు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 26

సీ. భుజబలంబునఁ బెద్దపులులఁ జంపఁగవచ్చు - పాము కంఠముఁ చేతఁబట్టవచ్చు
బ్రహ్మరాక్షసకోట్ల బాఱఁద్రోలఁగవచ్చు - మనుజుల రోగముల్‌ మాన్పవచ్చు
జిహ్వ కిష్టముగాని చేఁదు మ్రింగఁగవచ్చు - పదును ఖడ్గముచేత నదుమవచ్చుఁ
గష్టమొందుచు ముండ్లకంపలోఁ జొరవచ్చుఁ - దిట్టుఁబోతుల నోళ్లు కట్టవచ్చుఁ  
తే. బుడమిలో దుష్టులకు జ్ఞానబోధ తెలిపి - సజ్జనులఁ జేయలేఁడెంత చతురుఁడైన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 27

సీ. అవనిలోఁ గల యాత్రలన్ని చేయఁగవచ్చు - ముఖ్యుఁడై నదులందు మునుఁగవచ్చు
ముక్కుపట్టుక సంధ్యమొనసి వార్వఁగవచ్చు - దిన్నఁగా జపమాలఁ ద్రిప్పవచ్చుఁ
వేదాల కర్థంబువిఱిచి చెప్పఁగవచ్చు - శ్రేష్ఠ క్రతువులెల్లఁ జేయవచ్చు
ధనము లక్షలు కోట్లు దానమియ్యఁగవచ్చు - నైష్ఠికాచారముల్‌ నడుపవచ్చు  
తే. జిత్త మన్యస్థలంబునఁ జేరకుండ - నీ పదాంభోజములయందు నిలుపరాదు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 28

సీ. కర్ణయుగ్మమున నీకథలు సోఁకినఁజాలు - పెద్ద పోగుల జోళ్లుపెట్టినట్లు
చేతు లెత్తుచుఁ బూజసేయఁగల్గినఁజాలు - తోరంపు కడియాలు దొడిగినట్లు
మొనసి మస్తకముతోమ్రొక్కఁ గల్గినఁ జాలు - చెలువమైన తురాయిచెక్కినట్లు
గళము నొవ్వఁగ నిన్నుఁబలుకఁ గల్గినఁ జాలు - వింతగాఁ గంఠీలువేసినట్లు  
తే. పూని నిన్నుఁ గొల్చుటే సర్వభూషణంబు - లితర భూషణముల నిచ్చగింపనేల?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 29

సీ. భువనరక్షక! నిన్నుఁబొగడనేరని నోరు - ప్రజకు గోచరమైన పాడుబొంద
సురవరార్చిత! నిన్నుఁజూడఁగోరని కనుల్‌ - జలము లోపల నెల్లిసరపుగుండ్లు
శ్రీరమాధిప! నీకుసేవఁజేయని మేను - కూలి కమ్ముడువోని కొలిమితిత్తి
వేడ్కతో నీ కథల్‌వినని కర్ణములైనఁ - గఠినశిలాదులఁగలుగు తొలలు  
తే. పద్మలోచన! నీ మీఁద భక్తిలేని - మానవుఁడు రెండుపాదాల మహిషమయ్య
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 30

సీ. అతివిద్యనేర్చుట యన్నవస్త్రములకే - పసుల నార్జించుట పాలకొఱకె
సతిని బెండ్లాడుట సంసారసుఖముకే - సుతులఁ బోషించుట గతులకొఱకె
సైన్యముల్‌ గూర్చుట శత్రుభయమునకే - సాము నేర్చుటలెల్ల చావుకొఱకె
దానమిచ్చుటయు ముందటి సంచితమునకే - ఘనముగాఁ జదువుట కడుపుకొఱకె  
తే. యితర కామంబుఁ గోరక సతతముగను - భక్తి నీయందు నిలుపుట ముక్తికొఱకె
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 31

సీ. ధరణిలో వేయేండ్లు తనువు నిల్వఁగబోదు - ధన మెప్పటికి శాశ్వతంబు గాదు
దారసుతాదులు తనవెంట రాలేరు - భృత్యులు మృతినిఁ దప్పించలేరు
బంధుజాలము తన్ను బ్రతికించుకోలేదు - బలపరాక్రమ మేమి పనికిరాదు
ఘనమైన సకల భాగ్యం బెంతఁ గల్గిన - గోచిమాత్రంబైనఁ గొనుచుఁబోఁడు  
తే. వెఱ్ఱికుక్కల భ్రమలన్ని విడిచి నిన్ను - భజనఁ జేసెడివారికిఁ బరమసుఖము
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 32

సీ. నరసింహ! నాకు దుర్ణయములే మెండాయె - సుగుణ మొక్కటి లేదు చూఁడ జనిన
నన్యకాంతల మీఁద యాశ మానఁగలేను - నొరుల క్షేమము చూచియోర్వలేను
ఇటువంటి దుర్బుద్ధులిన్ని నాకున్నవి - నేను జేసెడివన్ని నీచకృతులు
నావంటి పాపిష్ఠినరుని భూలోకాన - బుట్టఁ జేసితివేల భోగిశయన!  
తే. అబ్జదళనేత్ర! నాతండ్రివైన ఫలము - నేరములు గాచి రక్షింపు నీవె దిక్కు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 33

సీ. ధీరతఁ బరుల నిందింప నేర్చితి గాని - తిన్నఁగా నినుఁ బ్రస్తుతింపనైతిఁ
బొరుగు కామినులందు బుద్ధి నిల్పితిఁ గాని - నిన్ను సంతతము ధ్యానింపనైతిఁ
బెరికి ముచ్చటలైన మురిసి వింటిని గాని - యెంచి నీ కథ లాలకించనైతిఁ
గౌతుకంబునఁ బాతకము గడించితిఁ గాని - హెచ్చు పుణ్యము సంగ్రహింపనైతి  
తే. నవనిలో నేను జన్మించినందుకేమి - సార్థకము గానరాదాయె స్వల్పమైన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 34

సీ. అంత్యకాలమునందు నాయాసమున నిన్నుఁ - దలఁతునో తలఁపనో తలఁతు నిపుడె
నరసింహ! నరసింహ! నరసింహ! లక్ష్మీశ! - దానవాంతక! కోటిభానుతేజ!
గోవింద! గోవింద! గోవింద! సర్వేశ! - పన్నగాధిపశాయి! పద్మనాభ!
మధువైరి! మధువైరి! మధువైరి! లోకేశ! - నీలమేఘశరీర! నిగమవినుత!  
తే. ఈ విధంబున నీనామమిష్టముగను - భజన సేయుచు నుందు నా భావమందు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 35

సీ. ఆయురారోగ్య పుత్రార్థ సంపదలన్ని - కలుగఁజేసెడి భారకర్త వీవె
చదువు లెస్సఁగనేర్పి సభలో గరిష్ఠాధి - కార మొందించెడి ఘనుఁడ వీవె
నడక మంచిది పెట్టి నరులు మెచ్చెడునట్టి - పేరు రప్పించెడి పెద్ద వీవె
బలువైన వైరాగ్యభక్తిజ్ఞానములిచ్చి - ముక్తిఁ బొందించెడు మూర్తి వీవె  
తే. అవనిలో మానవుల కన్నియాసలిచ్చి - వ్యర్థులను జేసి తెలిపెడివాఁడ వీవె
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 36

సీ. కాయ మెంత భయానఁ గాపాడిననుగాని - ధాత్రిలో నది చూడ దక్కఁబోదు
ఏవేళ నేరోగమేమరించునొ? సత్త్వ - మొందఁగఁ జేయునే చందమునను
ఔషధంబులు మంచివనుభవించినఁ గాని - కర్మక్షీణంబైనఁ గాని విడదు
కోటివైద్యులు గుంపుగూడివచ్చినఁ గాని - మరణ మయ్యెడు వ్యాధిమాన్పలేరు  
తే. జీవుని ప్రయాణకాలంబు సిద్ధమైన - నిలుచునా దేహ మిందొక్క నిమిషమైన?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 37

సీ. జందెమింపుగ వేసి సంధ్య వార్చిన నేమి - బ్రహ్మ మందక కాఁడు బ్రాహ్మణుండు
తిరుమణి శ్రీచూర్ణగురురేఖ లిడినను - విష్ణు నొందక కాఁడు వైష్ణవుండు
బూదిని నుదుటను బూసికొనిన నేమి - శంభు నొందక కాఁడు శైవజనుఁడు
కాషాయ వస్త్రాలుగట్టి కప్పిన నేమి - యాశ పోవక కాఁడు యతివరుండు  
తే. ఎట్టి లౌకికవేషాలు గట్టుకొనిన - గురునిఁ జెందక సన్ముక్తి దొరకఁబోదు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 38

సీ. నరసింహ! నే నిన్ను నమ్మినందుకుఁ జాల - నెనరు నాయందుంచు నెమ్మనమున
నన్ని వస్తువులు నిన్నడిగి వేసటపుట్టె - నింకనైనఁ గటాక్షమియ్యవయ్య
సంతసంబున నన్ను స్వర్గమందే యుంచు - భూమియందే యుంచు భోగిశయన!
నయముగా వైకుంఠనగరమందే యుంచు - నరకమందే యుంచు నళిననాభ!  
తే. ఎచట నన్నుంచిననుగాని యెపుడు నిన్ను - మఱచి పోకుండ నీ నామస్మరణనొసఁగు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 39

సీ. దేహ మున్నవఱకు మోహసాగరమందు - మునుఁగుచుందురు శుద్ధమూఢజనులు
సలలితైశ్వర్యముల్‌ శాశ్వతం బనుకొని - షడ్భ్రమలను మానఁజాల రెవరు
సర్వకాలము మాయసంసార బద్ధులై - గురుని కారుణ్యంబుఁ గోరుకొనరు
జ్ఞాన భక్తి విరక్తులైన పెద్దలఁ జూచి - నిందఁ జేయక తాము నిలువలేరు  
తే. మత్తులైనట్టి దుర్జాతిమనుజులెల్ల - నిన్నుఁ గనలేరు మొదటికే నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 40

సీ. ఇలలోన నే జన్మమెత్తినప్పటినుండి - బహు గడించితినయ్య పాతకములు
తెలిసి చేసితిఁ గొన్ని తెలియఁజాలక చేసి - బాధ నొందితినయ్య పద్మనాభ!
అనుభవించెడు నప్పుడతి ప్రయాసంబంచుఁ - బ్రజలు చెప్పఁగఁ జాల భయము గలిగె
నెగిరి పోవుటకునై యే యుపాయంబైనఁ - జేసి చూతమఁటన్నఁ జేతఁగాదు  
తే. సూర్యశశినేత్ర! నీ చాటుఁజొచ్చి నాను - కలుషములు ద్రుంచి నన్నేలు కష్టమనక
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 41

సీ. తాపసార్చిత! నేను పాపకర్ముఁడనంచు - నాకు వంకలఁ బెట్టఁబోకు సుమ్మి
నాఁటికి శిక్షలు నన్ను చేయుటకంటె - నేఁడు సేయుము నీవు నేస్తమనక
అతిభయంకరులైన యమదూతలకు నన్ను - నొప్పగింపకు మయ్య యురగశయన!
నీ దాసులను బట్టి నీవు దండింపంగ - వద్దు వద్దనరెంత పెద్దలైనఁ  
తే. దండ్రివై నీవు పరపీడ దగులఁజేయ - వాసిగల పేరు కపకీర్తి వచ్చునయ్య
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 42

సీ. ధరణిలోపల నేను తల్లి గర్భమునందుఁ - బుట్టినప్పటినుండి పుణ్య మెఱుఁగ
నేకాదశీ వ్రతంబెన్నఁ డుండఁగ లేదు - తీర్థయాత్రలకైనఁ దిరుగలేదు
పారమార్థికమైన పనులు చేయఁగలేదు - భిక్ష మొక్కనికైనఁ బెట్టలేదు
జ్ఞానవంతులకైనఁ బూని మ్రొక్కఁగ లేదు - ఇతర దానములైన నియ్యలేదు  
తే. నళినదళనేత్ర! నిన్ను నే నమ్మినాను - జేరి రక్షింపవే నన్ను శీఘ్రముగను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 43

సీ. అడవిపక్షుల కెవ్వఁడాహార మిచ్చెను - మృగజాతి కెవ్వఁడు మేఁతఁబెట్టె
వనచరాదులకు భోజన మెవ్వఁ డిప్పించెఁ - జెట్లకెవ్వఁడు నీళ్లు చేదిపోసె
స్త్రీల గర్భంబున శిశువు నెవ్వఁడు పెంచె - ఫణుల కెవ్వఁడు పోసెఁ బరగఁ బాలు
మధుపాళి కెవ్వఁడు మకరంద మొనరించె - బసుల కెవ్వఁ డొసంగెఁ బచ్చిపూరి  
తే. జీవకోట్లను బోషింప నీవెకాని - వేఱె యొక దాత లేఁడయ్య వెదకిచూడ
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 44

సీ. దనుజారి! నావంటి దాసజాలము నీకు - కోటి సంఖ్య గలరు కొదువ లేదు
బంట్లసందడివల్ల బహుపరాకై నన్ను - మఱచి పోకుము భాగ్యమహిమచేత
దండిగా భృత్యులు దగిలి నీకుండంగ - బక్క బంటే పాటి పనికి వచ్చు?
నీవు మెచ్చెడి పనుల్‌ నేను జేయఁగలేక - యింత వృథా జన్మమెత్తినాను  
తే. భూజనులలోన నే నప్రయోజకుఁడను - గనుక నీ సత్కటాక్షంబు గలుగఁజేయు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 45

సీ. కమలలోచన! నన్నుఁ గన్నతండ్రివి గాన - నిన్ను నేమఱకుంటి నేను విడక
యుదరపోషణకునై యొకరి నే నాశింప - నేర నా కన్నంబు నీవు నడుపు
పెట్టలేనంటివా పిన్న పెద్దలలోనఁ - దగవు కిప్పుడు దీయఁ దలఁచినాను
ధనము భారంబైనఁ దల కిరీటము నమ్ము - కుండలంబులు పైఁడిగొలుసు లమ్ము  
తే. కొసకు నీ శంఖచక్రముల్‌ కుదువఁబెట్టి - గ్రాసము నొసంగి పోషించు కపటముడిగి
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 46

సీ. కువలయశ్యామ! నీకొలువు చేసిన నాకు - జీత మెందుకు ముట్టఁజెప్పవైతి
మంచిమాటలచేతఁ గొంచెమియ్యఁగలేవు - కలహమౌ నిఁకఁ జుమ్మి ఖండితముగ
నీవు సాధువు గాననింత పర్యంతంబు - చనవుచే నిన్నాళ్ళు జరుపవలసె
నిఁక నేసహింప నీవిపుడు నన్నేమైన - శిక్ష చేసినఁ జేయు సిద్ధమైతి  
తే. నేఁడు కరుణింపకుంటివా నిశ్చయముగఁ - దెగఁబడితి చూడు నీ తోడ జగడమునకు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 47

సీ. హరి! నీకుఁ బర్యంకమైన శేషుడు చాలఁ - బవనము భక్షించి బ్రతుకుచుండు
ననువుగా నీకు వాహనమైన ఖగరాజు - గొప్పపామును నోటఁ గొఱుకుచుండు
యదిగాక నీ భార్యయైన లక్ష్మీదేవి - దినము పేరంటంబు దిరుగుచుండు
నిన్ను భక్తులు పిల్చి నిత్యపూజలు చేసి - ప్రేమఁ బక్వాన్నముల్‌ పెట్టుచుండ్రు  
తే. స్వస్థముగ నీకు గ్రాసము జరుగుచుండఁ - గాసు నీ చేతి దొకటైనఁ గాదు వ్యయము
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 48

సీ. పుండరీకాక్ష! నారెండు కన్నుల నిండ - నిన్నుఁ జూచెడి భాగ్యమెన్నఁడయ్య
వాసిగా నా మనోవాంఛ దీరెడునట్లు - సొగసుగా నీ రూపు చూపవయ్య
పాపకర్ముని కంటఁ బడకబోవుదమంచుఁ - బరుషమైన ప్రతిజ్ఞఁ బట్టినావె?
వసుధలోఁ బతిత పావనుఁడ వీ వంచు నేఁ - బుణ్యవంతుల నోటఁ బొగడ వింటి  
తే. నేమిటికి విస్తరించె నీకింత కీర్తి - ద్రోహినైనను నా కీవు దొరకరాదె?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 49

సీ. పచ్చి చర్మపుఁదిత్తి పసలేదు దేహంబు - లోపల నంతట రోయ రోఁత
నరములు శల్యముల్‌ నవరంధ్రములు రక్త - మాంసంబు కండలు మైల తిత్తి
బలువైన యెండ వానల కోర్వ దింతైనఁ - దాళలే దాఁకలి దాహములకు
సకల రోగములకు సంస్థానమై యుండు - నిలువ దస్థిరమైన నీటి బుగ్గ  
తే. బొందిలో నుండు ప్రాణముల్‌ పోయినంతఁ - గాటికే గాని కొఱగాదు గవ్వకైన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 50

సీ. పలురోగములకు నీపాదతీర్థమె కాని - వలపు మందులు నాకు వలదు వలదు
చెలిమిసేయుచు నీకు సేవఁ జేసెదఁ గాన - నీ దాసకోటిలో నిలుపవయ్య
గ్రహభయంబునకుఁ జక్రముఁ దలంచెదఁ గాని - ఘోరరక్షలు గట్టఁగోరనయ్య
పాముకాటుకు నిన్నుఁభజనఁ జేసెదఁ గాని - దాని మంత్రము నేను తలఁపనయ్య  
తే. దొరికితివి నాకు దండి వైద్యుఁడవు నీవు - వేయికష్టాలు వచ్చిన వెఱవనయ్య
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 51

సీ. కూటికోసము నేఁ గొఱగాని జనులచేఁ - బలు గద్దరింపులు పడఁగ వలసె
దార సుత భ్రమ దగిలి యుండఁగఁ గదా - దేశ దేశము లెల్లఁ దిరుగవలసెఁ?
బెను దరిద్రత పైని బెనఁగి యుండఁగఁ గదా - చేరి నీచుల సేవ చేయవలసె?
నభిమానములు మదినంటి యుండఁగఁ గదా - పరులఁ జూచిన భీతి పడఁగవలసె?  
తే. నిటుల సంసారవారధి నీఁదలేక - వేయి విధముల నిన్ను నే వేఁడుకొంటి
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 52

సీ. సాధు సజ్జనులతో జగడమాడినఁ గీడు - కవులతో వైరంబుఁ గాంచఁ గీడు
పరమ దీనులఁ జిక్కఁబట్టి కొట్టినఁ గీడు - భిక్షగాండ్రను దుఃఖపెట్టఁ గీడు
నిరుపేదలను జూచి నిందఁ జేసినఁ గీడు - పుణ్యవంతులఁ దిట్ట బొసఁగుఁ గీడు
సద్భక్తులను దిరస్కారమాడినఁ గీడు - గురుని ద్రవ్యము దోఁచుకొనినఁ గీడు  
తే. దుష్టకార్యము లొనరించు దుర్జనులకు - ఘనతరంబైన నరకంబు గట్టిముల్లె
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 53

సీ. పరులద్రవ్యము మీఁద భ్రాంతి నొందినవాఁడు - పరకాంతల కపేక్ష పడెడువాఁడు
అర్థుల విత్తంబు లపహరించెడువాఁడు - దాన మియ్యంగ వద్దనెడివాఁడు
సభలలోపల నిల్చి చాడి చెప్పెడివాఁడు - పక్షపు సాక్ష్యంబు పలుకువాఁడు
విష్ణుదాసులఁ జూచి వెక్కిరించెడివాఁడు - ధర్మసాధులఁ దిట్టఁ దలఁచువాఁడు  
తే. ప్రజల జంతుల హింసించు పాతకుండు - కాలకింకర గదలచేఁ గష్టమొందు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 54

సీ. నరసింహ! నా తండ్రి నన్నేలు నన్నేలు - కామితార్థము లిచ్చి కావు కావు
దైత్యసంహార! చాల దయయుంచు దయయుంచు - దీనపోషక! నీవె దిక్కు దిక్కు
రత్నభూషితవక్ష! రక్షించు రక్షించు - భువనరక్షక! నన్నుఁ బ్రోవు బ్రోవు
మారకోటిస్వరూప! మన్నించు మన్నించు - పద్మలోచన! చేయి పట్టు పట్టు  
తే. సురవినుత! నేను నీచాటుఁ జొచ్చినాను - నా మొఱాలించి కడతేర్చు నాగశయన!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 55

సీ. నీ భక్తులను గనుల్‌ నిండఁ జూచియు రెండు - చేతుల జోహారు సేయువాఁడు
నేర్పుతో నెవరైన నీకథల్‌ చెప్పంగ - వినయమందుచుఁ జాల వినెడువాఁడు
తన గృహంబునకు నీదాసులు రాఁ జూచి - పీటపైఁ గూర్చుండఁ బెట్టువాఁడు
నీ సేవకుల జాతినీతు లెన్నక చాల - దాసోహ మని చేరఁ దలఁచువాఁడు  
తే. పరమభక్తుండు ధన్యుండు భానుతేజ! - వానిఁ గనుఁగొన్నఁ బుణ్యంబు వసుధలోన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 56

సీ. పక్షివాహన! నేనుబ్రతికినన్ని దినాలు - కొండెగాండ్రను గూడి కుమతినైతి
నన్నవస్త్రము లిచ్చి యాదరింపుము నన్నుఁ - గన్నతండ్రివి నీవె కమలనాభ!
మరణ మయ్యెడినాఁడు మమతతో నీ యొద్ద - బంట్లఁ తోలుము ముందు బ్రహ్మజనక!
ఇనజభటావళి యీడిచి కొనిపోక - కరుణతో నా యొద్దఁ గావలుంచు  
తే. కొసకు నీ సన్నిధికిఁ బిల్చుకొనియు నీకు - సేవకునిఁ జేసికొనవయ్య శేషశయన!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 57

సీ. నిగమాదిశాస్త్రముల్‌ నేర్చిన ద్విజుఁడైన - యజ్ఞకర్తగు సోమయాజియైన
ధరణిలోపలఁ బ్రభాత స్నానపరుడైన - నిత్య సత్కర్మాది నిరతుఁడైన
నుపవాస నియమంబులొందు సజ్జనుఁడైనఁ - గావివస్త్రము గట్టు ఘనుఁడునైనఁ
దండిషోడశ మహాదానపరుండైన - సకల యాత్రలు సల్పు సరసుఁడైన  
తే. గర్వమునఁ గష్టపడి నిన్నుఁ గానకున్న - మోక్షసామ్రాజ్య మొందఁడు మోహనాంగ!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 58

సీ. పంజరంబునఁ గాకిఁ బట్టి యుంచిన లెస్స - పలుకునే వింతైన చిలుక వలెను?
గార్దభంబును దెచ్చి కళ్లెమింపుగ వేయఁ - దిరుగునే గుఱ్ఱంబు తీరుగాను?
ఎనుపపోతును మావటీఁడు శిక్షించిన - నడచునే మదవారణంబు వలెను?
పెద్దపిట్టను మేఁతఁబెట్టి పెంచినఁ గ్రొవ్వి - సాగునే వేఁటాడు డేఁగ వలెను?  
తే. కుజనులను దెచ్చి నీ సేవ కొరకుఁ బెట్ట - వాంఛతోఁ జేతురే భక్తవరుల వలెను?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 59

సీ. నీకు దాసుఁడ నంటి నిన్ను నమ్ముకయుంటిఁ - గాన నాపై నేఁడు కరుణఁజూడు
దోసిలొగ్గితి నీకు ద్రోహ మెన్నఁగఁబోకు - పద్మలోచన! నేను పరుఁడగాను
భక్తి నీపై నుంచి భజనఁ జేసెదఁ గాని - పరుల వేఁడను జుమ్మి వరము లిమ్ము
దండిదాతవు నీవు తడవు సేయక కావు - ఘోరపాతకరాశిఁ గొట్టివైచి  
తే. శీఘ్రముగఁ గోర్కె లీడేర్చి చింత దీర్చు - నిరతముగ నన్ను బోషించు నెనరు నుంచు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 60

సీ. విద్య నేర్చితి నంచు విఱ్ఱవీఁగఁగ లేదు - భాగ్యవంతుఁడ నంచు బలుక లేదు
ద్రవ్యవంతుఁడ నంచు దఱుచు నిక్కఁగ లేదు - నిరత దానములైన నెఱప లేదు
పుత్రవంతుఁడ నంచు బొగడించుకొన లేదు - భృత్యవంతుఁడ నంచు బొంగలేదు
శౌర్యవంతుఁడ నంచు సంతసించగ లేదు - కార్యవంతుఁడ నంచు గడపలేదు  
తే. నలుగురికి మెప్పుగానైన నడువ లేదు - నళినదళనేత్ర! నిన్ను నే నమ్మినాను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 61

సీ. అతి లోభులను భిక్షమడుగ బోవుట రోఁత - తన ద్రవ్య మొకరింట దాఁచ రోఁత
గుణహీనుఁడగు వాని కొలువుఁ గొల్చుట రోఁత - యొరుల పంచల క్రిందనుండ రోఁత
భాగ్యవంతులతోఁడ బంతమాడుట రోఁత - గుఱిలేని బంధులఁ గూడ రోఁత
ఆదాయములు లేక యప్పుదీయుట రోఁత - జార చోరులఁ గూడ చనుట రోఁత  
తే. ఆదిలక్ష్మీశ! నీ బంటు నయితినయ్య - యింక నెడబాపు జన్మంబులెత్త రోఁత
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 62

సీ. వెఱ్ఱివానికి నేల వేదాక్షరంబులు? - మోటువానికి మంచిపాట లేల?
పసులకాఁపరి కేల పరతత్త్వబోధలు? విటకాని కేటికో విష్ణుకథలు?
వదరు శుంఠల కేల వ్రాఁత పుస్తకములు? - తిరుఁగు ద్రిమ్మరి కేల దేవపూజ?
ద్రవ్యలోభికి నేల దాతృత్వ గుణములు? - దొంగబంటుకు మంచిసంగ తేల?  
తే. క్రూరజనులకు నీమీఁద గోరి కేల? - ద్రోహి పాపాత్మునకు దయాదుఃఖ మేల?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 63

సీ. నాతండ్రి! నాదాత! నాయిష్టదైవమా! - నన్ను మన్నన సేయు నారసింహ!
దయయుంచు నామీఁద దప్పులన్ని క్షమించు - నిగమగోచర! నాకు నీవె దిక్కు
నే దురాత్ముఁడ నంచు నీ మనంబునఁ గోప - గింపఁ బోకుము స్వామి! యెంతకైన
ముక్తిదాయక నీకు మ్రొక్కినందుకు నన్నుఁ - గరుణించి రక్షించు కమలనాభ!  
తే. దండిదొర వంచు నీ వెంటఁ దగిలినాను - నేఁడు ప్రత్యక్షమై నన్ను నిర్వహింపు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 64

సీ. వేమాఱు నీకథల్‌ వినుచు నుండెడివాఁడు - పరుల ముచ్చటమీఁద భ్రాంతిపడఁడు
అగణితంబుగ నిన్నుఁ బొగడ నేర్చినవాఁడు - చెడ్డమాటలు నోటఁ జెప్పఁబోఁడు
ఆసక్తిచేత నిన్ననుసరించెడివాఁడు - ధనమదాంధుల వెంటఁ దగులఁబోఁడు
సంతసంబున నిన్ను స్మరణఁ జేసెడివాఁడు - చెలఁగి నీచులపేరుఁ దలఁపఁబోఁడు  
తే. నిన్ను నమ్మిన భక్తుండు నిశ్చయముగఁ - గోరి చిల్లరవేల్పులఁ గొల్వఁబోఁఁడు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 65

సీ. నే నెంత వేఁడిన నీకేల దయరాదు? - పలుమాఱు పిలిచినఁ బలుక వేమి?
పలికిన నీ కున్న పద వేమి బోవు? నీ - మోమైనఁ బొడచూపవేమి నాకు?
శరణుఁ జొచ్చినవాని సవరింపవలెఁ గాక - పరిహరించుట నీకు బిరుదు గాదు
నీ దాసులను నీవు నిర్వహింపక యున్నఁ - బరు లెవ్వ రగుదురు పంకజాక్ష!  
తే. దాత దైవంబు తల్లియుఁ దండ్రి వీవె - నమ్మియున్నాను నీ పాదనళినములను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 66

సీ. వేదముల్‌ చదివెడు విప్రవర్యుండైన - రణము సాధించెడు రాజులైన
వర్తక కృషికుఁడౌ వైశ్యముఖ్యుండైనఁ - బరిచరించెడు శూద్రవర్యుఁడైన
మెచ్చుఖడ్గముఁ బట్టిమెఱయు మ్లేచ్ఛుండైనఁ - బ్రజల కక్కఱపడు రజకుడైన
చర్మ మమ్మెడు హీన చండాలనరుఁడైన - నీ మహీతలమందు నెవ్వఁడైన  
తే. నిన్నుఁ గొనియాడుచుండెనా నిశ్చయముగ - వాఁడు మోక్షాధికారి యీ వసుధలోన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 67

సీ. సకలవిద్యలు నేర్చి సభ జయింపఁగవచ్చుఁ - శూరుఁడై రణమందుఁ బోరవచ్చు
రాజరాజై పుట్టి రాజ్య మేలఁగవచ్చు - హేమ గోదానంబు లియ్యగవచ్చు
గగనమం దున్న చుక్కల నెంచఁగావచ్చు - జీవరాశుల పేళ్లు చెప్పవచ్చు
నష్టాంగయోగము లభ్యసింపఁగవచ్చు - మేఁక రీతిగ నాకు మెసవవచ్చు  
తే. తామరస గర్భ! హర పురందరులకైన - నిన్ను వర్ణింపఁ దరమౌనె నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 68

సీ. నరసింహ! నీవంటిదొరను సంపాదించి - సుమతి మానవుల నేఁ గొల్వఁజాల
నెక్కు వైశ్వర్యంబు లియ్యలేకున్నను - బొట్టకు మాత్రము పోయరాదె?
ఘనము గాదిది నీకు కరవునఁ బోషింపఁ - గష్ట మెంతటి స్వల్పకార్యమయ్య?
పెట్టఁ జాలక యేల భిక్షమెత్తించెదవు - నన్ను బీదను జేసినా వదేమి?  
తే. అమల! కమలాక్ష! నేనిట్లు శ్రమపడంగఁ - గన్నులకుఁ బండువై నీకుఁ గానఁబడునె?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 69

సీ. వనరుహనాభ! నీవంకఁ జేరితి నేను - గట్టిగా ననుఁ గావు కావు మనుచు
వచ్చినందుకు వేగ వరము లియ్యకకాని - లేవఁబోయిన నిన్ను లేవనియ్యఁ
గూర్చుండఁబెట్టి నీకొంగు గట్టిగఁ బట్టి - పుచ్చుకొందును జూడు భోగిశయన!
యీవేళ నీ కడ్డమెవరు వచ్చినఁ గాని - వారికైనను లొంగి వడఁకఁబోను  
తే. గోపగాఁడను నీవు నా గుణము తెలిసి - యిప్పుడే నన్ను రక్షించి యేలుకొమ్ము
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 70

సీ. ప్రహ్లాదుఁ డేపాటి పైఁడి కానుక లిచ్చె? - మదగజం బెన్నిచ్చె మౌక్తికములు?
నారదుం డెన్నిచ్చె నగలు రత్నంబు? ల - హల్య నీకే యగ్రహారమిచ్చె?
ఉడుత నీ కేపాటి యూడిగంబులు చేసె? - ఘనవిభీషణుఁ డేమి కట్నమిచ్చె?
పంచపాండవు లేమి లంచ మిచ్చిరి నీకు? - ద్రౌపతి నీ కెంత ద్రవ్యమిచ్చె?  
తే. నీకు వీరంద ఱయినట్లు నేను గాన? - యెందుకని నన్ను రక్షింప విందువదన?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 71

సీ. వాంఛతో బలిచక్రవర్తి దగ్గర జేరి - భిక్షమెత్తితి వేల, బిడియపడక?
యడవిలో శబరి దియ్యని ఫలా లందియ్యఁ - జేతులొగ్గితి వేల, సిగ్గుపడక?
వేడ్కతో వేవేగ విదురునింటికి నేఁగి - విందుఁగొంటి వదేమి, వెలితిపడక?
నటుకు లల్పము కుచేలుఁడు గడించుక తేర - బొక్కసాగితి వేల, లెక్కగొనక?  
తే. భక్తులకు నీవు పెట్టుట భాగ్యమౌను - వారి కాశించితివి తిండివాఁడ వగుచు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 72

సీ. స్తంభమం దుదయించి దానవేంద్రునిఁ ద్రుంచి - కరుణతోఁ బ్రహ్లాదుఁ గాచినావు
మకరిచేఁ జిక్కి సామజము దుఃఖించంగఁ - గృపయుంచి వేగ రక్షించినావు
శరణంచు నా విభీషణుఁడు నీ చాటున - వచ్చినప్పుడె లంక నిచ్చినావు
ఆ కుచేలుఁడు చేరెఁడటుకు లర్పించిన - బహుసంపదల నిచ్చి పంపినావు  
తే. వారివలె నన్నుఁ బోషింప వశముగాదె? - యింత వలపక్ష మేల శ్రీకాంత! నీకు?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 73

సీ. వ్యాసుఁడే కులమందు వాసిగా జన్మించె? - విదురుఁడే కులమందు వృద్ధిఁ బొందెఁ?
గర్ణుఁడే కులమందు ఘనముగా వర్ధిల్లె? - నా వసిష్ఠుం డెందు నవతరించె?
నింపుగా వాల్మీకి యే కులంబునఁ బుట్టె? - గుహుఁ డను పుణ్యుఁడే కులమువాఁడు?
శ్రీశుకుఁ డెచ్చటఁ జెలఁగి జన్మించెను? - శబరి యే కులమందు జన్మమొందె?  
తే. నే కులంబున వీరంద ఱెచ్చినారు? - నీ కృపాపాత్రులకు జాతినీతు లేల?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 74

సీ. వసుధాస్థలంబున వర్ణహీనుఁడు గాని - బహుళ దురాచారపరుఁడు గాని
తడసి కాసియ్యని ధర్మశూన్యుఁడు గాని - చదువనేరని మూఢజనుఁడు గాని
సకలమానవులు మెచ్చని కృతఘ్నుఁడు గాని - చూడ సొంపును లేని శుంఠ గాని
అప్రతిష్ఠలకు లోనైన దీనుఁడు గాని - మొదటికే మెఱుఁగని మోటుగాని  
తే. ప్రతిదినము నీదు భజనచేఁ బరఁగునట్టి - వానికే వంక లేదయ్య వచ్చు ముక్తి
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 75

సీ. ఇభకుంభములమీఁది కెగిరెడి సింగంబు - ముట్టునే కుఱచైన మూషికమును?
నవచూతపత్రముల్‌ నమలుచున్న పికంబు - గొఱుకునే జిల్లేడుకొనలు నోట?
అరవిందమకరంద మనుభవించెడి తేఁటి - పోవునే పల్లేరుపూల కడకు?
లలితమైన రసాలఫలముఁ గోరెడి చిల్క - మెసవునే భ్రమత నుమ్మెత్తకాయ?  
తే. నిలను నీకీర్తనలు పాడనేర్చినతఁడు - పరులకీర్తనఁ బాడునే యరసి చూడ?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 76

సీ. సర్వేశ! నీపాదసరసిజ ద్వయమందుఁ - జిత్త ముంపఁగలేను జెదరకుండ
నీవైన దయయుంచి నిలిచి యుండెడునట్లు - చేరి నన్నిపుడేలు సేవకుఁడను
వనజలోచన! నేనువట్టి మూర్ఖుఁడఁ జుమ్మి - నీ స్వరూపముఁ జూడ నేర్పు వేగ
తన కుమారుల కుగ్గు తల్లి వోసినయట్లు - భక్తిమార్గంబను పాలు పోసి  
తే. ప్రేమతో నన్నుఁ బోషించి పెంచుకొనుము - ఘనత కెక్కించు నీ దాసగుణములోన
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 77

సీ. జీమూతవర్ణ! నీ మోముతో సరిరాక - కమలారి యతికళంకమునుఁ బడసె
సొగసైన నీ నేత్రయుగముతో సరిరాక - నళినబృందము నీళ్లనడుమఁ జేరెఁ
గరిరాజవరద! నీగళముతో సరిరాక - పెద్దశంఖము బొబ్బపెట్టఁ దొడఁగె
శ్రీపతి! నీ దివ్యరూపుతో సరి రాక - పుష్పబాణుఁడు నీకుఁ బుత్రుఁ డయ్యె  
తే. నిందిరాదేవి నిన్ను మోహించి విడక - నీకుఁ బట్టమహిషి యయ్యె నిశ్చయముగ
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 78

సీ. హరిదాసులను నిందలాడకుండినఁ జాలు - సకలగ్రంథంబులు చదివినట్లు
భిక్ష మియ్యంగఁ దప్పింపకుండినఁ జాలుఁ - జేముట్టి దానంబు చేసినట్లు
మించి సజ్జనుల వంచించకుండినఁ జాలు - నింపుగా బహుమానమిచ్చినట్లు
దేవాగ్రహారముల్‌ దీయకుండినఁ జాలు - గనకకంబపు గుళ్లుగట్టినట్లు  
తే. ఒకరి వర్షాశనము ముంచకున్నఁ జాలుఁ - బేరుకీర్తిగ సత్రముల్‌ పెట్టినట్లు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 79

సీ. ఇహలోకసౌఖ్యము లిచ్చగించెద మన్న - దేహ మెప్పటికిఁ దా స్థిరత నొంద
దాయుష్యమున్న పర్యంతంబు పటుతయు - నొక్కతీరున నుండ దుర్విలోన
బాల్య యువత్వ దుర్బల వార్ధకము లను - మూఁటిలో మునిఁగెడి ముఱికికొంప
భ్రాంతితో దీనిఁ గాపాడుద మనుకొన్నఁ - గాల మృత్యువు చేతఁ గోలుపోవు  
తే. నమ్మరాదయ్య! యిది మాయనాటకంబు - జన్మమిఁక నొల్ల నన్నేలు జలజనాభ!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 80

సీ. వదనంబు నీనామభజన గోరుచునుండు - జిహ్వ నీ కీర్తనల్‌ సేయఁ గోరు
హస్తయుగ్మంబు నిన్నర్చింపఁ గోరును - గర్ణముల్‌ నీ మీఁద కథలు గోరుఁ
దనువు నీ సేవయే ఘనముగాఁ గోరును - నయనముల్‌ నీ దర్శనంబుఁ గోరు
మూర్ధమ్ము నీ పదమ్ముల మ్రొక్కఁగాఁ గోరుఁ - నాత్మ నీదై యుండు నరసి చూడ  
తే. స్వప్నమున నైన నేవేళ సంతతమును - బుద్ధి నీ పాదములయందుఁ బూనియుండు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 81

సీ. పద్మాక్ష! మమతచేఁ బరము నందెద మంచు - విఱ్ఱవీఁగుదుమయ్య వెఱ్ఱిపట్టి
మాస్వతంత్రంబైన మదము గండ్లకుఁ గప్పి - మొగము పట్టదు కామమోహమునను
బ్రహ్మదేవుండైనఁ బైడిదేహము గల్గఁ - జేసివేయక మమ్ముఁ జెఱిచె నతఁడు
తుచ్ఛమైనటువంటి తోలెమ్ముకల తోడి - ముఱికి చెత్తలు చేర్చి మూట కట్టె  
తే. నీ శరీరాలు పడిపోవుటెఱుఁగ కేము - కాముకుల మైతిమిఁక మిమ్ముఁగానలేము
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 82

సీ. గరుడవాహన! దివ్యకౌస్తుభాలంకార! - రవికోటితేజ! సారంగవదన!
మణిగణాన్విత! హేమమకుటాభరణ! చారు - మకరకుండల! లసన్మందహాస!
కాంచనాంబర! రత్నకాంచీవిభూషిత! - సురవరార్చిత! చంద్రసూర్యనయన!
కమలనాభ! ముకుంద! గంగాధరస్తుత! - రాక్షసాంతక! నాగరాజశయన!  
తే. పతితపావన! లక్ష్మీశ! బ్రహ్మజనక! - భక్తవత్సల! సర్వేశ! పరమపురుష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 83

సీ. పలుమాఱు దశ రూపములు ధరించితి వేల? - యేకరూపముఁ బొందవేల నీవు?
నయమున క్షీరాబ్ధి నడుమఁ జేరితి వేల? - రత్నకాంచన మందిరములు లేవె?
పన్నగేంద్రునిమీఁదఁ బవ్వళించితి వేల? - జలతారు పట్టెమంచములు లేరె?
ఱెక్కలు గల పక్షినెక్కసాగితి వేల? - గజతురంగాందోళికములు లేవె?  
తే. వనజలోచన! యిటువంటివైభవములు - సొగసుగా నీకుఁ దోఁచెనో సుందరాంగ?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 84

సీ. తిరుపతి స్థలమందుఁ దిన్నఁగా నే నున్న - వేంకటేశుఁడు మేఁతవేయలేఁడొ?
పురుషోత్తమమునకుఁ బోయినఁజాలు జ - గన్నాథుఁ డన్నంబుఁ గడపలేఁడొ?
శ్రీరంగమునకు నేఁ జేరఁబోయినఁ జాలు - స్వామి గ్రాసముఁ బెట్టి సాఁకలేఁడొ?
కాంచీపురములోనఁ గదిసి నేఁ గొలువున్నఁ - గరివరదుఁడు పొట్టఁ గడపలేఁడొ?  
తే. యెందుఁ బోవక నేను నీ మందిరమున - నిలిచితిని నీకు నామీఁద నెనరు లేదు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 85

సీ. తార్క్ష్యవాహన! నీవు దండిదాత వటంచుఁ - గోరి వేడుక నిన్నుఁ గొల్వవచ్చి
యర్థిమార్గమును నేననుసరించితినయ్య - లావైనఁ బదునాల్గులక్ష లైన
వేషముల్‌ వేసి నావిద్యాప్రగల్భతఁ - జూపసాగితి నీకు సుందరాంగ!
యానందమైన నేనడుగ వచ్చిన దెచ్చి - వాంఛఁ దీర్పుము నీలవర్ణ! వేగ  
తే. నీకు నావిద్య హర్షంబుగాక యున్న - తేపతేపకు వేషముల్‌ దేను సుమ్మి
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 86

సీ. అమరేంద్రవినుత! నేనతి దురాత్ముఁడ నంచుఁ - గలలోన నైనను గనులఁ బడవు
నీవు ప్రత్యక్షమై నిలువకుండిన మానె - దొడ్డగా నొక యుక్తి దొరకెనయ్య!
గట్టికొయ్యను దెచ్చి ఘనముగా ఖండించి - నీ స్వరూపము చేసి నిలుపుకొందు
ధూప దీపము లిచ్చి తులసితోఁ బూజించి - నిత్యనైవేద్యముల్‌ నేమముగను  
తే. నడుపుచును నిన్నుఁ గొలిచెదనమ్మి బుద్ధి - నీ ప్రపంచంబు గలుగు నాకింతె చాలు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 87

సీ. భువనేశ! గోవింద! రవికోటిసంకాశ! - పక్షివాహన! భక్తపారిజాత!
యంభోజభవరుద్ర జంభారిసన్నుత! - సామగానవిలోల! సారసాక్ష!
వనధిగంభీర! శ్రీవత్స కౌస్తుభవక్ష! - శంఖచక్ర గదాసి శార్ఙ్గహస్త!
దీనరక్షక! వాసుదేవ! దైత్యవినాశ! - నారదార్చిత! దివ్యనాగశయన!  
తే. చారు నవరత్నకుండల శ్రవణయుగళ! - విబుధవందిత పాదాబ్జ! విశ్వరూప!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 88

సీ. నాగేంద్రశయన! నీనామమాధుర్యంబు - మూఁడుకన్నుల సాంబమూర్తి కెఱుక
పంకజాతాక్ష! నీ బలపరాక్రమ మెల్ల - భారతీపతి యైన బ్రహ్మ కెఱుక
మధుకైటభారి! నీ మాయాసమర్థత - వసుధలో బలిచక్రవర్తి కెఱుక
పరమాత్మ! నీదగు పక్షపాతిత్వంబు - దశశతాక్షుల పురందరుని కెఱుక  
తే. వీరి కెఱుకగు నీకథల్‌ వింత లెల్ల - నరుల కెఱుకన్న నెవరైన నవ్విపోరె?
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 89

సీ. అర్థులేమైన నిన్నడుగ వచ్చెద రంచు - క్షీరసాగరమందుఁ జేరినావు
నీచుట్టు సేవకుల్‌ నిలువకుండుటకునై - భయద సర్పముమీఁదఁ బండినావు
భక్తబృందము వెంటఁబడి చరించెద రంచు - నెగసి పోయెడి పక్షినెక్కినావు
దాసులు నీ ద్వారమాసింపకుంటకు - మంచి యోధుల కావలుంచినావు  
తే. లావు గలవాఁడ వైతి వేలాగు నేను - నిన్నుఁ జూతును నా తండ్రి నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 90

సీ. నీకథల్‌ చెవులలో సోఁకుట మొదలుగాఁ - బులకాంకురము మేనఁ బుట్టువాఁడు
నయమైన నీ దివ్యనామకీర్తనలోన - మగ్నుఁడై దేహంబు మఱచువాఁడు
ఫాలంబుతో నీదు పాదయుగ్మమునకుఁ - బ్రేమతోఁ దండ మర్పించువాఁడు
హా పుండరీకాక్ష! హా రామ! హరి! యంచు - వేడ్కతోఁ గేకలు వేయువాఁడు  
తే. చిత్తకమలంబునను నిన్నుఁ జేర్చువాఁడు - నీదు లోకంబు నందుండు నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 91

సీ. నిగమగోచర! నేను నీకు మెప్పగునట్లు - లెస్సగాఁ బూజింపలేను సుమ్మి
నాకుఁ దోఁచిన భూషణములు పెట్టెదనన్నఁ - గౌస్తుభమణి నీకుఁ గలదు ముందె
భక్ష్యభోజ్యముల నర్పణముఁ జేసెద నన్న - నీవు పెట్టితి సుధ నిర్జరులకుఁ
గలిమికొలదిగఁ గానుకల నొసంగెద నన్న - భార్గవీదేవి నీ భార్యయయ్యె  
తే. నన్ని గలవాఁడ వఖిల లోకాధిపతివి! - నీకు సొమ్ములు పెట్ట నేనెంతవాఁడ!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 92

సీ. నవ సరోజదళాక్ష! నన్నుఁ బోషించెడు - దాతవు నీవంచు ధైర్యపడితి
నా మనంబున నిన్ను నమ్మినందుకుఁ దండ్రి! - మేలు నా కొనరింపు నీలదేహ!
భళిభళీ! నీ యంత ప్రభువు నెక్కడఁ జూడఁ - బుడమిలో నీ పేరు పొగడవచ్చు
ముందుఁ జేసిన పాపమును నశింపఁగఁ జేసి - నిర్వహింపుము నన్ను నేర్పుతోడఁ  
తే. బరమ సంతోషమాయె నా ప్రాణములకు - నీ ఋణము దీర్చుకొననేర నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 93

సీ. ఫణుల పుట్టల మీఁదఁ బవ్వళించిన యట్లు - పులుల గుంపునఁ జేరఁబోయిన యట్లు
మకరి వర్గంబున్న మడుఁగుఁ జొచ్చినయట్లు - గంగ దాపున నిండ్లు గట్టినట్లు
చెదల భూమిని చెరగు చాఁప బఱచినయట్లు - ఓటిబిందెలఁ బాల నునిచినట్లు
వెఱ్ఱివానికిఁ బహువిత్త మిచ్చినయట్లు - కమ్మగుడిసె మందుఁ గాల్చినట్లు  
తే. స్వామి నీ భక్తవరులు దుర్జనులతోడఁ - జెలిమిఁ జేసిన యట్లైనఁ జేటు వచ్చు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 94

సీ. దనుజసంహార! చక్రధర! నీకు దండంబు - లిందిరాధిప! నీకు వందనంబు
పతితపావన! నీకు బహునమస్కారముల్‌ - నీరజాతదళాక్ష! నీకు శరణు
వాసవార్చిత! మేఘవర్ణ! నీకు శుభంబు - మందరధర! నీకు మంగళంబు
కంబుకంధర! శార్ఙ్గకర! నీకు భద్రంబు - దీనరక్షక! నీకు దిగ్విజయము  
తే. సకలవైభవములు నీకు సార్వభౌమ! - నిత్యకల్యాణములు నగు నీకు నెపుడు
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 95

సీ. మత్స్యావతారమై మడుఁగులోపలఁ జొచ్చి - సోమకాసురుఁ ద్రుంచి చోద్యముగను
దెచ్చి వేదములెల్ల మెచ్చ దేవతలెల్ల - బ్రహ్మకిచ్చితి వీవు భళి! యనంగ
నా వేదముల నియ్య నాచారనిష్ఠల - ననుభవించుచు నుందు రవనిసురులు
సకలపాపంబులు సమసిపోవు నటంచు - మనుజులందఱు నీదు మహిమఁ దెలిసి  
తే. యుందు రరవిందనయన! నీయునికిఁ దెలియు - వారలకు వేగ మోక్షంబు వచ్చు ననఘ!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 96

సీ. కూర్మావతారమై కుధరంబు క్రిందను - గోర్కెతో నుండవా కొమరు మిగుల?
వరాహావతారమై వనభూములను జొచ్చి - శిక్షింపవా హిరణ్యాక్షు నపుడు?
నరసింహమూర్తివై నరభోజను హిరణ్య - కశిపునిఁ ద్రుంపవా కాంతి మీఱ?
వామనరూపమై వసుధలో బలిచక్ర - వర్తి నణంపవా వైర ముడిగి?  
తే. యిట్టి పనులెల్లఁ జేయఁగా నెవరికేని - తగునె నరసింహ! నీ కిది దగును గాక!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 97

సీ. లక్ష్మీశ! నీ దివ్యలక్షణ గుణముల - వినఁజాల కెప్పుడు వెఱ్ఱినైతి
నావెఱ్ఱిగుణములు నయముగా ఖండించి - నన్ను రక్షింపుమో నళిననేత్ర!
నిన్ను నే నమ్మితి నితరదైవముల నే - నమ్మలేదెప్పుడు నాగశయన!
కాపాడినను నీవె కష్టపెట్టిన నీవె - నీ పాదకమలముల్‌ నిరత మేను  
తే. నమ్మియున్నాను నీ పాదనళినభక్తి - వేగ దయచేసి రక్షింపు వేదవిద్య!
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 98

సీ. అమరేంద్రవినుత! నిన్ననుసరించినవారు - ముక్తిఁ బొందిరి వేగ ముదముతోడ
నీ పాదపద్మముల్‌ నెఱ నమ్మియున్నాను - నాకు మోక్షంబిమ్ము నళిననేత్ర!
కాచి రక్షించు నన్‌ గడతేర్చు వేగమే - నీ సేవకునిఁ జేయు నిశ్చయముగఁ
గాపాడినను నీకుఁ గైంకర్యపరుఁడనై - చెలఁగి నీ పనులను జేయువాఁడ  
తే. ననుచుఁ బలుమాఱు వేఁడెద నబ్జనాభ! - నాకుఁ బ్రత్యక్ష మగుము నిన్‌ నమ్మినాను
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 99

సీ. శేషప్ప యను కవిచెప్పిన పద్యముల్‌ - చెవుల కానందమై చెలఁగుచుండు
నే మనుజుండైన నెలమి నీ శతకంబు - భక్తితో విన్న సత్ఫలము గలుగుఁ
జెలఁగి యీ పద్యముల్‌ చేర్చి వ్రాసినవారు - కమలాక్షు కరుణను గాంతురెపుడు
నింపుగాఁ బుస్తకంబెపుడుఁ బూజించిన - దురితజాలంబులు దొలఁగిపోవు  
తే. నిద్ది పుణ్యాకరం బనియెపుడు జనులు - గష్టమెన్నక పఠియింపఁ గలుగు ముక్తి
భూషణవికాస! శ్రీధర్మపురనివాస! - దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర! 100
Post a Comment

0 Comments