రేణుకా కవచం (భైరవ రుద్రయామాలే) renuka kavacham in Telugu lyrics

రేణుకా కవచం (భైరవ రుద్రయామాలే)

రేణుకా కవచం (భైరవ రుద్రయామాలే) renuka kavacham in Telugu lyrics, renuka stotram telugu PDF download, renuka stotram in Telugu, renuka mata stotram, renuka Devi stotram, renuka yellamma stotram,Yellamma suprabhatam telugu, Renuka ashtottara shatanamavali, Renuka yellamma Stotram in Telugu PDF,Renuka yellamma Stotram In Kannada, రేణుకా స్తోత్రం, రేణుకా స్తోత్రాలు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్, రేణుకా ఎల్లమ్మ స్తోత్రం, రేణుకా దేవి స్తోత్రం, రేణుకా మాత స్తోత్రం renuka stotram, renuka stotram telugu


శ్రీ దేవ్యువాచ 


జమదగ్నిప్రియాం దేవీం రేణుకామేకమాతరం

సర్వారంభే ప్రసీద త్వం నమామి కులదేవతాం 

అశక్తానాం ప్రకారో వై కథ్యతాం మమ శంకర 

పురశ్చరణకాలేషు కా వా కార్యా క్రియాపరా 


శ్రీ శంకర ఉవాచ 


వినా జపం వినా దానం వినా హోమం మహేశ్వరి 

రేణుకా మంత్రసిద్ధిస్యాన్నిత్యం కవచపాఠతః (1)


త్రైలోక్యవిజయం నామ కవచం పరమాద్భుతం 

సర్వసిద్ధికరం లోకే సర్వరాజవశంకరం (2)


డాకినీ-భూతవేతాల-బ్రహ్మరాక్షస-నాశనం 

పురా దేవాసురే యుధ్దే మాహిషే లోకే విగ్రహే (3)


బ్రహ్మణా నిర్మితా రక్షా సాధకానాం సుఖాయ చ 

మంత్రవీర్యం సమోపేతం భూతాపస్మార-నాశనం (4)


దేవైర్దేవస్య విజయే సిద్ధేః ఖేచర-సిధ్దయే 

దివా రాత్రమధీతం స్యాత్ రేణుకా కవచం ప్రియే (5)


వనే రాజగృహే యుద్ధే బ్రహ్మరాక్షససంకులే 

బంధనే గమనే చైవ కర్మణి రాజసంకటే (6)


కవచస్మరణాదేవ సర్వం కల్యాణమశ్నుతే 

రేణుకాయాః మహాదేవ్యాః కవచం శృణు పార్వతి (7)


యస్య స్మరణమాత్రేణ ధర్మకామార్థభాజనం 

రేణుకా-కవచస్యాస్య ఋషిర్బ్రహ్మా విధీయతే (8)


ఛందశ్చిత్రాహ్వయం ప్రోక్తం దేవతా రేణుకా స్మృతా 

పృథ్వీ బీజం రమా శక్తిః పురుషార్థ-చతుష్టయం (9)


వినియోగో మహేశాని తదాకాలే ప్రకీర్త్తితః 

ధ్యాత్వా దేవీం మహామాయాం జగన్మాతరమంబికాం (10)


పూర్ణకుంభసమాయుక్తాం ముక్తాహారవిరాజితాం 

స్వర్ణాలంకారసంయుక్తాం స్వర్ణసింహాసనస్థితాం (11)


మస్తకే గురుపాదాబ్జం ప్రణమ్య కవచం పఠేత్ 

ఇంద్రో మాం రక్షతు ప్రాచ్యాం వహ్నౌ వహ్నిః సురేశ్వరి (12)


యామ్యాం యమః సదా పాతు నైరృత్యాం నిరృతిస్తథా 

పశ్చిమే వరుణః పాతు వాయవ్యే వాయుదేవతా (13)


ధనశ్చోత్తరే పాతు ఈశాన్యామీశ్వరో విభుః 

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మా సదా పాతు అనంతోఽధః సదాఽవతు (14)


పంచాంతకో మహేంద్రశ్చ వామకర్ణేందుభూషితః 

ప్రణవం పుటితం కృత్వా తత్కృత్వా ప్రణవం పునః (15)


సముచ్చార్య తతో దేవీకవచం ప్రపఠే తథా 

బ్రహ్మాణీ మే శిరః పాతు నేత్రే పాతు మహేశ్వరీ (16)


వైష్ణవీ నాసికాయుగ్మం కర్ణయోః కర్ణవాసినీ 

కంఠం మాతు మహాలక్ష్మీర్హృదయం చండభైరవీ (17)


బాహూ మే బగలా పాతు కరౌ మహిషమర్దినీ 

కరాంగులిషు కేశేషు నాభిం మే చర్చికాఽవతు (18)


గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ పాతు ఊరూ పాతు మహామతిః 

జానునీ జననీ రామా గుల్ఫయోర్నారసింహికా (19)


వసుంధరా సదా పాదౌ పాయాత్పాదాంగులీషు చ 

రోమకూపే మేదమజ్జా రక్త-మాంసాస్థిఖండికే (20)


రేణుకా జననీ పాతు మహాపురనివాసినీ  

రక్షాహీనం తు యత్స్థానం వర్జితం కవచేన తు (21)


పూర్వం బీజం సముచ్చార్య సంపుటక్రమయోగతః 

ముద్రాం వధ్వా మహేశాని గోలం న్యాసం సమాచరేత్ (22)


అస్య శ్రీరేణుకా-కవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః రేణుకా దేవతా 

లం బీజం రేణుకా ప్రీత్యర్థే గోలన్యాసే వినియోగః 


ఓం రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః 

ఓం రీం తర్జనీభ్యాం నమః 

ఓం రూం మధ్యమాభ్యాం నమః 

ఓం రైం అనామికాభ్యాం నమః 

ఓం రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః 

ఓం రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః 


ఏవం హృదయాదిన్యాసః 


ఓం పం నమః మూర్ధ్ని 

ఓం ఫం నమః దక్షిణనేత్రే 

ఓం బం నమః వామనేత్రే 

ఓం భం నమః దక్షిణనాసాపుటే 

ఓం మం నమః వామనాసాపుటే 

ఓం యం నమః దక్షిణకర్ణే 

ఓం రం నమః వామకర్ణే 

ఓం లం నమః ముఖే 

ఓం వం నమః గుదే 


బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మభాగే చ శిరో ధరణి ధారిణీ 

రక్ష రక్ష మహేశాని సదా మాం పాహి పార్వతీ (1)


భైరవీ త్రిపురా బాలా వజ్రా మే తారిణీ పఱా 

రక్ష రక్ష మహేశాని సదా మాం పాహి పార్వతీ (2)


ఏషా మేఽఙ్గం సదా పాతు పార్వతీ హరవల్లభా 

మహిషాసురసంహర్త్రీ విధాతృవరదాయినీ (3)


మస్తకే పాతు మే నిత్యం మహాకాలీ ప్రసీదతు 

ఆకాశే తాడకా పాతు పాతాలే వహ్నివాసినీ (4)


వామదక్షిణయోశ్చాపి కాలికా చ కరాలికా 

ధనుర్బాణధరా చైవ ఖడ్గ-ఖట్వాంగ-ధారిణీ (5)


సర్వాంగం మే సదా పాతు రేణుకా వరదాయినీ 

రాం రాం రాం రేణుకే మాతర్భార్గవోద్ధారకారిణీ (6)


రాజరాజకులోద్భూతే సంగ్రామే శత్రుసంకటే 

జలాప్నావ్యే వ్యాఘ్రభయే తథా రాజభయేఽపి చ (7)


శ్మశానే సంకటే ఘోరే పాహి మాం పరమేశ్వరి 


రూపం దేహి యశో దేహి ద్విషతాం నాశమేవ చ 

ప్రసాదః స్యాచ్ఛుభో మాతర్వరదా రేణుకే భవ (8)


ఐం మహేశి మహేశ్వరి చండిమే భుజంగధారిణి శంఖకపాలికే 

కనక-కుండల-మండల-భాజనే వపురిదంచ పునీహి మహేశ్వరి (9)


ఇదం శ్రీకవచం దేవ్యాః రేణుకాయా మహేశ్వరి 

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం తస్య సిద్ధిః ప్రజాయతే (10)


గ్రహణేఽర్కస్య చంద్రస్య శుచిః పూర్వముపోషితః 

శతత్రయావృత్తిపాఠాద్మంత్రసిద్ధిః ప్రజాయతే (11)


నదీసంగమమాసాద్య నాభిమాత్రోదకస్థితః 

రవిమండలముద్వీక్ష్య జలే తత్ర స్థితాం శివాం (12)


విచింత్య మండలే దేవీ కార్యే సిద్ధిర్భవేద్ధ్రువం 

ఘటం తవ ప్రతిష్ఠాప్య విభూతిస్తత్ర వేశయేత్ 

దీపం సర్షపతైలేన కవచం త్రిః పఠేత్తదా (13)


భూతప్రేత-పిశాచాశ్చ డాకిన్యో యాతుధానికా 

సర్వ తే నాశమాయాంతి కవచస్మరణాత్ప్రియే (14)


ధనం ధాన్యం యశో మేధాం యత్కించిన్మనసేప్సితం 

కవచస్మరణాదేవ సర్వమాప్నోతి నిత్యశః (15)


ఇతి శ్రీ మాతృసంస్థానే భైరవరుద్రయామలే రేణుకాకల్పే

పంచమం పటలం సంపూర్ణం 
Posted by VIJAYA

Post a Comment

0 Comments