రేణుకాష్టకం (శ్రీవిష్ణుదాసకృత) Renuka Ashtakam by Vishnudas

రేణుకాష్టకం మరాఠీ శ్రీవిష్ణుదాసకృత 

రేణుకాష్టకం (శ్రీవిష్ణుదాసకృత) Renuka Ashtakam by Vishnu Das, renuka Devi stotram, renuka yellamma stotram,Yellamma suprabhatam telugu, Renuka ashtottara shatanamavali, Renuka yellamma Stotram in Telugu PDF,Renuka yellamma Stotram In Kannada, రేణుకా స్తోత్రం, రేణుకా స్తోత్రాలు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు, రేణుకా స్తోత్రం తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్, రేణుకా ఎల్లమ్మ స్తోత్రం, రేణుకా దేవి స్తోత్రం, రేణుకా మాత స్తోత్రం renuka stotram, renuka stotram telugu, renuka stotram telugu PDF download, renuka stotram in Telugu, renuka mata stotramశ్రీగణేశాయ నమః 


లక్ష-కోటి-చండకీర్ణ-సుప్రచండ విలపతీ 

అంబ  చంద్రవదనబింబ దీప్తీమాజి లోపతీ 

సింహ-శిఖర-అచలవాసి మూళపీఠ నాయికా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (1)


ఆకర్ణ అరుణవర్ణ నేత్ర శ్రవణీం దివ్య కుండలే 

డోలతాతి పుష్పహార భార ఫార దాటలే 

అష్టదండి బాజుబంది కంకణాది ముద్రికా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (2)


ఇంద్రనీళ-పద్మరాగ-పాచహీర వేగళా 

పాయఘోళ-బోరమాళ-చంద్రహార వేగళా 

పైంజణాది భూషణేచ లోపల్యాతి పాదుకా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (3)


ఇంద్ర-చంద్ర-విష్ణు-బ్రహ్మ-నారదాది వందితీ 

ఆది-అంత ఠావహీన ఆదిశక్తి భగవతీ 

ప్రచండ చండముండ ఖండవిఖండకారి అంబికా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (4)


పర్వతాగ్రవాసి పక్షి అంబ ! అంబ ! బోలతీ 

విశాల శాలవృక్ష రానీం భవాని ధ్యాని డోలతీ 

అవతార కృత్యాసార జడ-ముడాది తారకా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (5)


అనంత బ్రహ్మాండ పోటి పూర్వముఖాం బైసలీ 

అనంతగుణ అనంతశక్తి విశ్వజనని భాసలీ 

సవ్యభాగి దత్త-అత్రి వామభాగి కాలికా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (6)


పవిత్ర మాతృక్షేత్ర ధన్య వాస పుణ్య ఆశ్రమీం 

అంబదర్శనాస భక్త అభక్త యేతి ఆశ్రమీం 

మ్హణూని విష్ణుదాస నిజలాభ పావలా ఫుకా 

ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్ష కల్పవృక్ష రేణుకా (7)Posted by VIJAYA

Post a Comment

0 Comments